Hoog Kanje 186-D1
030-6914808
info@mensendieckinzeist.nl
Erika van der Hoek

Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor mij

In deze Privacy Verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over mijn omgang met je persoonsgegevens. Ik doe er alles aan je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om je persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring
van mw. E.M. van der Hoek van de
Praktijk voor Oefentherapie‐Mensendieck “van der Hoek”
in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze Privacy Verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over mijn omgang met
persoonsgegevens. Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
‐ uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
‐ de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
‐ vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
‐ passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
‐ geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
‐ op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, dat ik u hierop wil wijzen en deze respecteer.
‐ verantwoordelijk ben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Verklaring, vragen hebt of vragen in algemenere zin, dan kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers
Praktijk voor oefentherapie‐Mensendieck van der Hoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens van cliënten worden door mij verwerkt ten behoeve van:
‐ administratieve doeleinden
‐ communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
‐ het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor het opslaan van deze persoonsgegevens is:
‐ de overeengekomen opdracht.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:
‐ voornaam
‐ tussenvoegsel(s)
‐ achternaam
‐ (zakelijk) telefoonnummer
‐ (zakelijk) mailadres
‐ geslacht
‐ adres
‐ burgerservicenummer (BSN)

Praktijk voor oefentherapie‐Mensendieck van der Hoek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
‐ gezondheid
‐ gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
‐ gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
van maximaal 7 jaar of zoals de wettelijke termijn dit voorschrijft als het gaat om
zorgverlening.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aanlevert, mag ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
‐ het verzorgen van de beveiligde internetomgeving volgens de eisen van de AVG.
‐ het aanleveren van boekhoudkundige gegevens aan de accountant t.b.v. de jaarlijkse belastingaangifte.
‐ het uitvragen van de klanttevredenheid door Qualizorg, alleen na mondelinge toestemming van u.
‐ het overdragen van gegevens bij waarneming tijdens vakantie of ziekte van mw. van der Hoek.

Met deze partijen maak ik hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u aangeleverde gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons‐)gegevens bij mij
opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik verplicht deze gegevens te geven.
Ik geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee ik geen verwerkingsovereenkomst heb afgesloten.
Tenslotte kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen
Ik verwerk persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Bewaartermijn
De Praktijk voor Oefentherapie “Nijenheim” bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
‐ Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
‐ Alle personen die namens Praktijk voor Oefentherapie “van der Hoek” van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben geheimhoudingsplicht.
‐ Voor toegang tot de computer en alle relevante software daarop heb ik gebruikersnamen en wachtwoorden ingesteld.
‐ Ik gebruik een up‐to‐date virusscanner.
‐ Er wordt gebruikt gemaakt van een pseudoniem en van encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding voor is.
‐ Er wordt gebruik gemaakt van back‐ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
‐ De praktijkarchieven en de back‐ups worden opgeslagen in een afgesloten ruimte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor oefentherapie‐Mensendieck van der Hoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten verdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer ik uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van uw schriftelijke toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u direct
contact met mij op te nemen. Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons.

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan
contact met mij op.

Contactgegevens
Praktijk voor Oefentherapie‐Mensendieck “van der Hoek”
Mw. E.M. van der Hoek
Hoog Kanje 186‐D1
3708 DL Zeist
Tel. 030‐6914808 of 06‐45773798
E: info(at)mensendieckinzeist.nl